کمیته اجرایی

نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی سمت
محمد علی ایت الهی دکتری تخصصی دبیر اجرایی
محمد رضا کشاورزی کارشناسی عضو کمیته اجرایی
علی اکبر مجیر کارشناسی ارشد عضو کمیته اجرایی
غلامرضا حبیبی کارشناسی ارشد عضو کمیته اجرایی
مهدی ملک نسب کارشناسی ارشد عضو کمیته اجرایی
رضا صبور کارشناسی ارشد عضو کمیته اجرایی
حمید فرهادی دانشجوی دکتری عضو کمیته اجرایی
علی تجلی کارشناسی عضو کمیته اجرایی
اسمعیل خادمی کارشناسی ارشد عضو کمیته اجرایی

طراحی و پیاده سازی : فناوران وزین بهداد