کمیته علمی

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی مرتبه علمی محل خدمت سمت
احمد مصلی نژاد مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دکتری تخصصی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان دبیر کمیته علمی
عباس کمالی مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصی استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد فسا عضو کمیته
سید ابراهیم دشتی مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصی استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد جهرم عضو کمیته
امین کشاورزی مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصی استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت عضو کمیته
پیروز شمسی نژاد مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصی استادیار دانشگاه صنعتی شیراز عضو کمیته
عرفانه نوروزی مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصی استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد سپيدان عضو کمیته
صفیه قاسمی مهندسی کامپیوتر دانشجوی دکتری مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان عضو کمیته
مرتضی زلف پور مهندسی فناوری اطلاعات دکتری تخصصی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان عضو کمیته
امیر استخریان مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت رسانه دکتری تخصصی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان عضو کمیته
تقی جاودانی مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن عضو کمیته
الهام پروین نیا مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز عضو کمیته
حسین منعم مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصی استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز عضو کمیته
محسن قاسمی مهندسی کامپیوتر دانشجوی دکتری مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان عضو کمیته
مصطفی جهانگیر مهندسی کامپیوتر دانشجوی دکتری مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان عضو کمیته
مهدی گلشن مهندسی کامپیوتر دانشجوی دکتری مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان عضو کمیته
مهرداد رضایی فناوری اطلاعات دانشجوی دکتری مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان عضو کمیته
امین طوسی مهندسی کامپیوتر دانشجوی دکتری مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز عضو کمیته
آرش شریفی مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران عضو کمیته
مهدی محرابی مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز عضو کمیته
موسی مجرد مهندسی کامپیوتر دانشجوی دکتری مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد عضو کمیته
غلامرضا ستوده مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز عضو کمیته
محمدحسین شکور مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز عضو کمیته
نیلوفر مظفری مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصی استادیار دانشگاه صنعتی شیراز عضو کمیته
یاسر نعمتی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا عضو کمیته
محمدامین شایگان مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز عضو کمیته
حسین خادم الحسینی مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا عضو کمیته
محمدرضا اسلامی نژاد مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصی استادیار دانشگاه زند شیراز عضو کمیته
سولماز قیصری مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران عضو کمیته
محمد علی ترکمانی مهندسی کامپیوتر دانشجوی دکتری مربی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج عضو کمیته
احسان امیری مهندسی کامپیوتر دانشجوی دکتری مربی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج عضو کمیته
سیروس کشاورز مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد مربی   دانشگاه آزاد اسلامی صفا شهر عضو کمیته
سعید مهرجو مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی داریون عضو کمیته
نوید دیانت مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد مربی  دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان عضو کمیته
مریم باستان فرد مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد مربی   دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان عضو کمیته
محبوبه گودرزی اردکانی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد مربی   دانشگاه پیام نور سپیدان عضو کمیته
فرشاد قیطاسی مهندسی کامپیوتر دانشجوی دکتری مربی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج عضو کمیته

طراحی و پیاده سازی : فناوران وزین بهداد